Prodej medu ze dvora – legislativa

 Pokud máte zájem dozvědět se více o prodeji produktů ze dvora, přejděte na prezentaci o prodeji ze dvora od Státní veterinární správy nebo:
Více o prodeji ze dvora se dočtete na:
Chovatel může v malých množstvích prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včelstev, v tržnici nebo na tržišti, a nebo jej dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včelstev; je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti, anebo dodáván do maloobchodní prodejny, musí být označen jménem, příjmením a adresou bydliště chovatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele, jde-li o právnickou osobu, druhem medu podle jeho původu a údajem o jeho množství, a je-li dodáván do maloobchodní prodejny, také datem minimální trvanlivosti, Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) § 27a Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v domácnosti chovatele, hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, a nebo k dodání medu chovatelem do maloobchodní prodejny na území příslušného kraje, v němž má chovatel trvalý pobyt nebo v němž se nachází stanoviště včelstev, která zásobuje přímo konečného spotřebitele, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně.

Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství § 15

 

Označení medu

viz. www.beedol.cz/wp-content/uploads/2012/04/Udaje-na-etikete-2012.doc

A co daně?

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde dle § 10, odst. 3 jsou od daně, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny:

  1. a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo.